Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Perkebunan

Pengertian Ulumul Qur’an

Pengertian Ulumul Qur’an

Pengertian Ulumul Qur’an

2.1.1        Pengertian

  1. Menurut As Suyuthi (dalam ItmamAd Dirayah)

Yaitu satu ilmu yang membahas keadaan-keadaan Al-Qur’an sari segi nuzulnya, sanadnya, adab-adabnya, lafadh-lafadhnya, makna-maknanya yang bertautan dengan lafadh, makna-maknanya yang bertautan dengan hukum, dan sebagainya

  1. Syekh Al-Maghribi (dalam Al-Akhlaq wa Al-Wajibat), menyatakan bahwa, ‘Ulumul Qur’an adalah satu ilmu yang menjelaskan suatu keadaan dari keadaan-keadaan Al-Qur’an, baik mengenai penafsiran ayat-ayat, pentakwilannya, penjelasan maksudnya, asbabunnuzulnya, nasikhmansukhnya, persesuaian satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya, mengenai uslubnya, rupa-rupa qira’atnya,  cara merasamkan (menuliskan) kalimat dan sebagainya.
  2. Muhammad Ali AshShabuni mendefinisikan ‘Ulumul Qur’an sebagai suatu pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur’an yang abadi, dari segi cara turunnya, pengumpulannya, urutannya, dan pembukuannya, mengetahui asbabunnuzulnya, amaliah dan madaniyahnya, nasikhmansukhnya, serta muhkam dan mutasyabihatnya.

2.1.2        Ruang Lingkup Ilmu Al-Qur’an

Ilmu Al-Qur’an dapat dibagi menjadi tiga macam:

  1. Ilmu Al-Qur’an yang berkaitan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur’an (ma fi Al-Qur’an)
  2. Ilmu Al-Qur’an yang berkaitan dengan apa-apa yang ada di sekitar Al-Qur’an (ma haula Al-Qur’an)
  3. Ilmu Al-Qur’an yang berkaitan dengan apa-apa yang digunakan untuk berkhidmat kepada Al-Qur’an (ma li Al-Qur’an)

Ilmu Al-Qur’an dapat dipelajari dengan dua cara:

  1. Dengan riwayat, yaitu dengan mempelajari dan menelusuri sejumlah periwayatan yang berkaitan dengan Al-Qur’an
  2. Dengan dirayat, yaitu dengan mempelajari dan melakukan analisis-analisis terhadap Al-Qur’an

sumber :

Categories:
Perkebunan
You Might Also Like